top of page

Werkwijze

​​De werkwijze die op OBS De Poolster wordt gehanteerd is gebaseerd op het model Handelingsgericht Werken (HGW). HGW kent 7 belangrijke uitgangspunten:

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te behalen? Denk aan instructie op een andere manier, extra leertijd of uitdaging. Hoe kan de leerkracht de leerling hierbij zo goed mogelijk ondersteunen?

2. Afstemming en wisselwerking. Het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. De omgeving dient goed afgestemd zijn op wat dit kind nodig heeft.

3. Leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. Met andere woorden: Het is de leerkracht die ’t doet. Het is daarom belangrijk dat ook voor leerkrachten de ondersteunings-behoeften helder in kaart worden gebracht.

4. Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang. Naast problematische aspecten zijn deze nodig om de situatie te begrijpen, ambitieuze doelen te stellen en om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te voeren.

5. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is nood-zakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Dit vergt constructieve communicatie tussen betrokkenen. Samen analyseren zij de situatie en zoeken ze naar oplossingen.

6. Doelgericht werken. Het team formuleert korte en lange termijn doelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is alle betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. Formulieren en checklists ondersteunen dit streven. Teamleden zijn open over hun manier van werken en over hun plannen en motieven. HGW is op alle niveaus praktisch uitgewerkt, op groeps- en individueel niveau en op schools- en bovenschools niveau.
​ 
Werken volgens het model HGW is gebaseerd op de volgende cyclus:

1. Waarnemen (observeren)
    - Groepsoverzicht maken
    - Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

2. Begrijpen (analyse)
    - Analyse van groepsrapport en individueel rapport
    - Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen

3. Plannen (doelgericht aanbod)
    - Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
    - Opstellen van het groepsplan

4. Realiseren (uitvoering plan)
    - Uitvoeren en evalueren van het groepsplan
    - Overschakelen naar fase 1 (volgende planperiode)

 

De klassenorganisatie en de instructievorm is afgestemd op het werken met de groepsplannen. Leerlingen die meer aankunnen hebben aan een verkorte instructie genoeg, de gemiddelde leerlingen volgen de basisinstructie en leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig hebben komen naar de instructietafel voor een verlengde instructie. De instructie is gebaseerd op het IGDI-model (Interactief Gedifferentieerde Directe Instructie).

​Het werken met groepsplannen is van toepassing op de vakgebieden Lezen, Taal en Rekenen. Kinderen kunnen per vakgebied op verschillende niveaus werken.
De onderwijsbehoeften van leerlingen zijn verschillend. Daar houden wij in onze werkwijze rekening mee. Er wordt gewerkt in 3 niveaus; het aanbod, de leertijd, de instructie en de verwerking van opdrachten zijn daar op afgestemd (zie boven). 
Alle leerlingen verwerken (op eigen niveau) de basisstof van de verschillende vakken. Daarnaast is er voor kinderen die dat nodig hebben herhalingsstof en/of verrijkingsstof, de leerkracht houdt dat nauwkeurig in de gaten. Tevens is er voor alle kinderen keuzewerk voorhanden. Meer hierover in paragraaf 2.3 Bevordering van de zelfstandigheid, in de schoolgids.

bottom of page