Visie & missie

​​De Poolster is een openbare school. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen op grond van hun geloof, culturele achtergrond of sekse. Elk mens is uniek en wij vinden dat elk mens het recht heeft om een eigen identiteit te ontwikkelen en daar ook ‘ruimte’ voor dient te krijgen. 


Visie van de school
OBS De Poolster heeft een visie geformuleerd op mens, kind, samenleving, opvoeding en onderwijs:

 

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Maar kinderen moeten ook worden voorbereid op de maatschappij. Zij zullen zich in de toekomst moeten kunnen handhaven als zelfstandig denkende mensen. Op de weg naar volwassenheid is er ook een taak voor de school weggelegd. Wij willen graag bereiken dat de kinderen:
 

1. zich weerbaar weten op te stellen;
2. een positieve houding hebben naar en respect tonen voor onze (pluriforme) samenleving, de natuur en het milieu;
3. kritisch kunnen omgaan met de informatiestroom die dagelijks op hen afkomt via de (social) media en het internet.

 

Wij willen een evenwichtige ontwikkeling van kinderen bevorderen. Daarbij richten wij ons op de volgende vaardig-heden:
* Cognitieve vaardigheden (kennisverwerving)
* Sociaal-emotionele vaardigheden (hoe ga je met elkaar om)
* Creatieve vaardigheden (zoals muziek, tekenen, handvaardigheid etc.)
* Culturele vaardigheden (zoals drama, excursies, theaterbezoek etc.)
* Lichamelijke vaardigheden  (lichamelijke opvoeding, zwemmen etc.)

 

De school probeert het onderwijs zo goed mogelijk op het kind af te stemmen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen elkaar leren respecteren en leren samen te werken. De school moet een uitnodigende en veilige plek zijn voor kinderen. Wij vinden dat alleen in een rustig, veilig en prettig klimaat een kind zich optimaal kan ontplooien.
 

De leerkrachten hebben daarom niet alleen een taak om kennis en vaardigheden over te dragen maar zij hebben ook een opvoedende taak. Zij moeten kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag. Daarbij vinden wij dat de opvoedende taak primair bij de ouders hoort te liggen.