top of page

Visie & missie

​​OBS De Poolster heeft een visie geformuleerd op mens, kind, samenleving, opvoeding en onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Kinderen moeten ook worden voorbereid op de maatschappij. Zij zullen zich in de toekomst moeten kunnen handhaven als zelfstandig denkende mensen

Op de weg naar volwassenheid is er niet alleen een taak weggelegd voor de ouders maar ook voor de school. Wij willen graag bereiken dat de kinderen:

• Zich weerbaar weten op te stellen;

• Een positieve houding hebben naar en respect tonen voor onze (multiculturele) samenleving, de natuur en het milieu;

• Kritisch kunnen omgaan met de informatiestroom die dagelijks op hen afkomt, o.a. via de moderne media en het internet.

De school probeert het onderwijs zo goed mogelijk op het kind af te stemmen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen elkaar leren respecteren en leren samen te werken. De school moet een uitnodigende en veilige plek zijn voor kinderen. Een veilig en prettig pedagogisch klimaat is voorwaardelijk voor optimale ontwikkeling van kinderen. De leraren hebben daarom niet alleen een taak om kennis en vaardigheden over te dragen maar zij hebben - naast de ouders - ook een opvoedende taak. Zij moeten kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag.

Op De Poolster wordt gewerkt vanuit 3 kernwaarden:

 

Eigenaarschap

Het team en de leerlingen van OBS De Poolster voelen zich verantwoordelijk én nemen verantwoordelijkheid. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Samenwerking

OBS De Poolster is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Het is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking.

Nieuwsgierigheid

Op OBS De Poolster stellen we ons nieuwsgierig op. Leren begint in de zone van het niet weten. Nieuwsgierigheid is jezelf vragen stellen, ontdekken, zoeken naar antwoorden, maar vooral ook nieuwe vragen vinden.

bottom of page