top of page

Oudercontact

​​Algemeen
Wij vinden het belangrijk dat de contacten tussen school en de ouders goed zijn. Ouders worden uitgebreid geïnformeerd over de school en over hun kind(eren), maar de school wil ook graag weten wat de verwachtingen en ideeën zijn van ouders. Er zijn daarom veel contactmomenten op school maar het belangrijkst is ‘de lage drempel’. Mocht u buiten de geëigende contactmomenten vragen of opmerkingen hebben dan kunt u te allen tijde terecht op school. Voor zaken die uw kind betreffen bij de groepsleerkracht, voor andere ‘schoolse’ zaken bij de directie. Zij staan open voor uw vragen en opmerkingen en/of het maken van een afspraak.

De schoolgids
De algemene schoolgids is samen met de jaargids een belangrijk document voor zowel de ouders als de school. Met de schoolgids worden nieuwe en reeds aan de school verbonden ouders geïnformeerd over de organisatie van de school, de doelstellingen die wij nastreven, de onderwijskundige activiteiten en de kwaliteit van het onderwijs. 
Formeel dient de gids te voldoen aan de richtlijnen van de onderwijsinspectie en het schoolbestuur. De MR stemt jaarlijks in met de inhoud van de schoolgids. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben over de gids dan horen wij dat graag.

 

Groepen- informatieavond
Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden er per groep informatieavonden gehouden. Uw kind leidt u rond in de klas in aanwezigheid van de leerkracht(en). Dit wordt samen met de leerkrachten voorbereid. Natuurlijk wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Via de Info en de Schoolkalender worden de data en aanvangstijden van de groepeninformatieavond bekendgemaakt.

 

Info en themabrief 
Eens per twee a drie weken ontvangt u een Info met actuele informatie van en over de school. De Info wordt digitaal via e-mail verzonden, u dient er voor te zorgen dat het juiste e-mailadres op school bekend is. Op de schoolkalender is aangegeven wanneer de Info wordt verzonden. Indien nodig verschijnen er tussendoor extra Info’s. Alle Info's die verschijnen in het lopende schooljaar kunt u vinden op de pagina 'nieuws' op de website van school.
Zo nu en dan wordt er een themabrief verzonden. Daarin wordt u nader geïnformeerd over een specifiek onderwijsinhoudelijk onderwerp.

 

Schoolkalender 
Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind de schoolkalender mee waarop alle (op het moment van publicatie bekende) vakanties, vrije dagen, schoolse activiteiten en bijzondere gebeurtenissen vermeld staan. De schoolkalender kunt u ook vinden op de website van school.

 

Website OBS De Poolster
De school beschikt over een up-to-date website: www.obsdepoolster.com. Op deze site vindt u veel informatie over onze school, o.a. alle Info’s, de actuele Algemene schoolgids, de Jaargids, de schoolkalender, schooldocumenten en -formulieren en verslagen van diverse schoolactiviteiten. De meest actuele informatie kunt u op de site vinden. Wij trachten het gebruik van de website als (interactief) communicatiemiddel te vergroten en staan open voor suggesties.

 

Gespreksavonden
Minimaal drie keer per schooljaar krijgen alle ouders een uitnodiging om over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind(eren) te praten. De gesprekken worden gepland omstreeks oktober, februari en juni. Via de Info en de schoolkalender stellen we u op de hoogte van de exacte planning.

 

Het schoolrapport
Twee keer per schooljaar krijgen de kinderen in de groepen 2 t/m 8 een rapport mee, omstreeks februari en juni. Voor informatie over de inhoud van het rapport wordt verwezen naar de schoolgids en naar de toelichting in het rapport.

 

Algemene ouderavond
In oktober wordt de jaarlijkse Algemene Ouderavond georganiseerd door de oudervereniging en de medezeggen-schapsraad. Tijdens deze avond leggen deze raden verantwoording af over de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar en over de plannen voor het komende schooljaar. Ook legt de oudervereniging verantwoording af over de besteding van het schoolfonds. Tevens vinden er verkiezingen plaats voor de Oudervereniging. U ontvangt ruim van tevoren een uitnodiging/programmaboekje voor de Algemene Ouderavond. De datum wordt via de schoolkalender en de Info bekendgemaakt.

Informatiepunten
Bij alle in- en uitgangen bevinden zich informatiepunten waar allerlei brochures en folders liggen, van o.a. de school, de GGD, verenigingen, de gemeente etc. Iedereen kan de brochures inzien en / of gratis meenemen.

bottom of page