top of page

Plusklas

Sinds 2011 is er op De Poolster nadrukkelijk oog voor leerlingen die meer aankunnen, denk daarbij aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het schoolteam heeft een training gevolgd om te kunnen werken met het zogenaamde SIDI-R protocol (signalering en diagnostisering hoogbegaafdheid).
 

Aansluitend heeft de school sinds 2012 formatie vrij gemaakt om leerlingen die uitdaging en ondersteuning nodig hebben extra te kunnen begeleiden door een specialist die we voor het gemak 'de plusdocent' noemen. In de Jaargids kunt u vinden wie dat is. De leerlingen die het betreft komen (buiten hun eigen groep) minimaal 1x per week in zogenaamde plusklasjes bijeen en gaan dan - naast het (meer)werk in de groep - onder begeleiding van de plusdocent aan de slag met uiteenlopende opdrachten 'op maat'. Er wordt o.a. gewerkt met het programma ACADIN, een digitale leeromgeving voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

 

De begeleiding is niet alleen gericht op het cognitieve vlak (moeilijke dingen leren), wij vinden het belangrijk dat meer- en hoogbegaafde leerlingen ook goed kunnen functioneren in een groep en kunnen samenwerken. Wij letten dus ook op de sociaal emotionele aspecten. In de Plusklassen kunnen leerlingen zitten uit de groepen 2 t/m 8.

 

Criteria plaatsing plusklas
De school (zorgteam en de plusdocent) bepaalt voor welke leerlingen zij plaatsing in een plusklas wenselijk / noodzakelijk acht. Daarvoor hanteert de school (een combinatie van) een aantal criteria:
* Hoge scores op de Citotoetsen Rekenen en Begrijpend Lezen.
* Selectie op basis van het SIDI-R protocol;
* De leerling kan delen van het reguliere groepswerk missen;
* Leer- werkhouding en motivatie; 
* Inschatting en mogelijke handelingsverlegenheid van de leerkracht;
* Informatie uit kindgesprekken en oudergesprekken.

Na elke toetsperiode (2x per jaar) vindt er een signalerings- en evaluatieronde plaats. Er kunnen nieuwe leerlingen in de plusgroep worden geplaatst en het is ook denkbaar dat er leerlingen, al dan niet tijdelijk, uit de plusgroep gaan. Een en ander is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling, individueel, in zijn jaargroep en in de Plusklas.
 

De Plusklas mag niet worden gezien als een 'elitegroep' of een 'voorrecht'. Voor leerlingen die het betreft is de Plusklas een noodzaak om in hun onderwijsbehoefte te voorzien. Zonder die specifieke onderwijsbehoefte zou de Plusklas voor uw kind absoluut geen meerwaarde betekenen, het zou zelfs een averechts effect kunnen hebben.

 

Wanneer de school inschat dat plaatsing in de Plusklas wenselijk / noodzakelijk is wordt dit in 1e instantie via de groepsleerkracht met de ouders besproken, vervolgens vindt er een meer inhoudelijk gesprek plaats met de plusdocent. Uiteraard dienen de ouders akkoord te gaan.
 

Tijdens de reguliere oudergesprekken vindt terugkoppeling plaats over de ontwikkelingen in de Plusklas.
 

De plusdocent nodigt ouders van plusklasleerlingen ook uit om (tussendoor) een afspraak te maken voor een gesprek of om een keertje te kijken hoe het in de Plusklas toegaat.
Alle ins en outs over het beleid van de school in dit kader is beschreven in het protocol (Hoog)begaafdheid.

bottom of page