MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. Hieronder een foto van de huidige MR (januari 2018, klik op de foto om te vergroten). Voor contactgegevens zie de tabel onder aan deze pagina.
         
De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen
dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd
gezag over aangelegenheden die de school aangaan,
zoals:
* Het schoolplan
* De schoolgids
* Het jaarplan en het jaarverslag
* Het schoolformatieplan
* Het schoolondersteuningsplan
* Kwaliteitsbeleid
* Het schoolreglement
* Regels om de (sociale) veiligheid en gezondheid

   op school te bevorderen
* Financiën

De raad heeft in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Leden van deze raad worden voor een periode van twee jaar gekozen door de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (leerkrachtengeleding) en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in een medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt op school ter inzage en is via de website beschikbaar.
Voor schooloverstijgende zaken is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in de gemeente Noordenveld. Alle scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR. Ook voor de GMR zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement. Dit reglement ligt ook op school ter inzage en is tevens via de website beschikbaar.
In het geval wanneer er een geschil is tussen het bestuur openbaar onderwijs Noordenveld en de (G)MR, dan kan dit geschil voorgelegd worden aan de Stichting Onderwijsgeschillen.
Onze MR komt zes tot acht keer per jaar bijeen. Waar nodig, is de directeur aanwezig om toelichting te geven. De vergaderingen zijn soms opgesplitst in een openbaar en een besloten gedeelte. Elke ouder is van harte welkom om de openbare vergaderingen bij te wonen. De vergaderdata van de MR worden bekendgemaakt via de schoolkalender, de Info en de website van school. Wilt u meer weten over de MR, neem dan contact op met één van de leden. De e-mailadressen van de MR-leden kunt u hieronder vinden en in de Jaargids. Omstreeks mei / juni vinden de MR-verkiezingen plaats. De samenstelling van de huidige MR is als volgt (klik op de link om een e-mail te versturen naar debetreffende persoon):

 OBS Nieuw-Roden

[O] Mirjam Alting
[P] Gea Akker
[O] Marc Brink | vz
[O] Judith van Gemert
[P] Frank van Hiel | secr
[O] Greetje Hovinga
[P] Wyni Ubels
[P] Ilona Koning | gmr
VERSLAG MR-VERGADERINGEN
MR | 21-11-2017
MR | 30-01-2018