top of page

Medezeggenschapsraad

​​
Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. 
         
De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan, zoals:


* Het schoolplan
* De schoolgids
* Het jaarplan en het jaarverslag
* Het schoolformatieplan
* Het schoolondersteuningsplan
* Kwaliteitsbeleid

* Het schoolreglement
* Regels om de (sociale) veiligheid en gezondheid 
   op school te bevorderen
* Financiën

 

De raad heeft in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Leden van deze raad worden voor een periode van drie jaar gekozen door de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (leerkrachtengeleding) en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in een medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt op school ter inzage en is via de website beschikbaar.
 

Voor schooloverstijgende zaken is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in de gemeente Noordenveld. Alle scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR. Ook voor de GMR zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement. Dit reglement ligt ook op school ter inzage en is tevens via de website beschikbaar.
 

In het geval wanneer er een geschil is tussen het bestuur openbaar onderwijs Noordenveld en de (G)MR, dan kan dit geschil voorgelegd worden aan de Stichting Onderwijsgeschillen.
Onze MR komt zes tot acht keer per jaar bijeen. Waar nodig, is de directeur aanwezig om toelichting te geven. De vergaderingen zijn soms opgesplitst in een openbaar en een besloten gedeelte. Elke ouder is van harte welkom om de openbare vergaderingen bij te wonen. De vergaderdata van de MR worden bekendgemaakt via de schoolkalender, de Info en de website van school. Wilt u meer weten over de MR, neem dan contact op met één van de leden. De MR is te bereiken via het volgende mailadres;
mrdepoolster@outlook.com. Omstreeks mei / juni vinden de MR-verkiezingen plaats. 

                     
Personeel | Heleen van der Donk
Ouder | Haye Jukema | voorzitter

Ouder | Henk-Jan Oosterbeek | vervangend voorzitter

Personeel | Frank van Hiel | secretaris   
Ouder | Suzanne Rozema | secretaris

Ouder | Suzanne Wieringa     

Personeel | Jolanda Zomer              

Personeel | Laura Wielsma         

bottom of page